การฝึกเขียนโค้ดสำหรับเด็กประถมมีแนวทางอย่างไร และมีโปรแกรมเริ่มต้นที่น่าสนใจอะไรบ้าง ?

การฝึกเขียนโค้ดสำหรับเด็กนั้น ต้องง่ายต่อการเข้าถึง และมีความสนุกขวบคู่กับการเรียนการสอนไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดการเบื่อ และ สนุกไปกับกิจกรรมด้านโค้ดดิ้ง

Category :

Practice writing code

การฝึกเขียนโค้ดสำหรับเด็กประถมมีแนวทางอย่างไร และมีโปรแกรมเริ่มต้นที่น่าสนใจอะไรบ้าง ?

การฝึกเขียนโค้ดตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยประถมนั้น มีความสำคัญต่อพัฒนาการของน้อง ๆ ที่จะต้องเติบโตในโลกยุคดิจิตอลเป็นอย่างมาก เนื่องจากทักษะโค้ดดิ้งเป็นทักษะที่เสริมสร้างให้น้อง ๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปัญหารวมไปถึงทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักการแยกย่อยปัญหาเพื่อที่จะได้เห็นต้นตอของปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุในการเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ 

การ coding คือ การเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, Scratch หรือการเรียนรู้ผ่าน Microbit เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่สื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในคำสั่งของเรา

ทำไมเด็กต้องเรียน Coding (โค้ดดิ้ง)

1.การฝึกเขียนโค้ดเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นตามหลัก “การคิดเชิงคำนวณ”

การฝึกเขียนโค้ดเป็นการเรียนรู้ตามหลัก“การคิดเชิงคำนวณ” หรือ Computational Thinking คือหลักการที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการย่อยปัญหาใหญ่ ๆ ให้เป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมและรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหานั้น ๆ ขึ้นมาและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกวิธี โดย “การคิดเชิงคำนวณ” ยังเป็นหลักการเรียนรู้ที่ทำให้น้อง ๆ ได้พัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอีกด้วยนั่นเอง

2.โลกในยุคปัจจุบันและอนาคตจำเป็นที่ต้องใช้ Technology

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันชีวิตของน้อง ๆ ในตอนนี้ถูกแวดล้อมไปด้วย Technology จำนวนมาก ดังนั้นการสร้างโอกาสด้าน Technology ที่ดีให้กับน้อง ๆ ก็จะเป็นการสร้างเสริมความรู้เท่าทันโลกและเพิ่มโอกาสในการทำงานในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เมื่อ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมก็จะเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

3.การฝึกเขียนโค้ดช่วยให้น้อง ๆ ได้แสดงพรสวรรค์ด้านความคิด

พรสวรรค์ด้านต่าง ๆ ของน้อง ๆ จะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมมาจากการเรียนรู้และฝึกฝน ดังนั้น การที่ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การฝึกเขียนโค้ดเป็นการปูพื้นฐานพรสวรรค์ด้านความคิดที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างงานศิลปะเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่การมีพรสวรรค์ด้านความคิดกับงานเขียนโค้ดนั้นหมายถึงความสร้างสรรค์ที่น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ การออกแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

4.ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจมากขึ้น และเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาที่ดี

น้อง ๆ อาจมองว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากในการทำความเข้าใจ แต่เมื่อนำการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการแก้โจทย์เขียนโปรแกรมนั้นจะทำให้น้อง ๆ เกิดความเข้าใจมากขึ้นจากการได้คิดวิเคราะห์จากโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นที่จะได้ใช้งานจริงผ่านการฝึกเขียนโค้ด นอกจากนั้นการฝึกเขียนโค้ดยังช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาผ่านการเรียนรู้ที่น้อง ๆ ได้ทดลองลงมือทำด้วยตนเองอย่างการเขียนโปรแกรมที่ต้องใช้การป้อนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนที่ส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยนั่นเอง 

5.ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง

ในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มในอนาคตจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลาดอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ดังนั้น ในตลาดแรงงานจึงมีความต้องการผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมเป็นจำนวนมาก เพื่อมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กรและธุรกิจ นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริโภคก็มีความสนใจในสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ที่จะมาตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า ที่ได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นกัน

เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กควรเริ่มจากอะไรดี ?

หากต้องการให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การฝึกเขียนโค้ดในเด็กปฐมวัย อาจไม่เหมาะกับการเรียนรู้โดยใช้การป้อนคำสั่งโค้ดดิ้งด้วยตนเอง เนื่องจากมีความซับซ้อนในด้านของการใช้ภาษาและยังจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้เรื่อง ดังนั้น การฝึกเขียนโค้ดในรูปแบบ Block programming นั้นจึงมีความเหมาะสมกับน้อง ๆ ในช่วงวัยนี้มากกว่า เนื่องจากคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้รูปแบบ Block programming จะแสดงในรูปแบบบล็อกคำสั่งกราฟิกที่ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการเรียนเขียนโค้ด

รวมชื่อโปรแกรมฝึกการเขียนโค้ดสำหรับเด็ก

Scratch ออนไลน์

Scratch ออนไลน์ คือ ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กที่น้อง ๆ จะได้ฝึกเขียนโค้ดในรูปแบบ Block-based language ที่สามารถป้อนคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการได้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) โดยป้อนคำสั่งด้วยการนำบล็อกคำสั่งไปจัดเรียงอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน (Sequential) ซึ่ง Coding Apps ที่สามารถเรียนรู้ Scratch ออนไลน์ที่น่าสนใจ มีดังนี้

ScratchJr เป็น Coding Apps ที่เหมาะกับน้อง ๆ อายุ 5 ถึง 7 ปี เป็นการฝึกเขียนโค้ดที่น้อง ๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับเกมและเรื่องราวต่าง ๆ ในขณะที่เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ยิ่งน้อง ๆ ได้ฝึกเขียนโค้ดด้วย ScratchJr มากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีความพัฒนาในด้านของทักษะการเรียงลำดับตัวเลขและการรู้หนังสือมากขึ้น ด้วยความสามารถในการปรับแต่งตัวละครและสร้างเรื่องราว ScratchJr ช่วยให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ได้พร้อม ๆ กันอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย

Microbit ออนไลน์

Microbit ออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการฝึกเขียนโค้ด โดย Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่ายเหมาะกับการฝึกเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้ภาษาบล็อกที่สามารถแปลงออกมาเป็นภาษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่าง JavaScript หรือ Python ได้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโปรเจกต์ที่สามารถจับต้องได้จริง

Python ออนไลน์

การฝึกเขียนโค้ดด้วย Python ออนไลน์ เป็นการเรียนรู้โค้ดดิ้งที่ต่อยอดมาจาก Block-Programming ที่จะต้องใช้ภาษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์รูปแบบคำสั่งด้วยตนเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาษา Python ออนไลน์ เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและไม่ซับซ้อนจึงเหมาะในการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้นมากที่สุด โดย Coding Apps ที่สามารถเรียนรู้ Python ออนไลน์ที่น่าสนใจ มีดังนี้

Tynker เป็น Coding App ที่เหมาะกับน้อง ๆ ทุกช่วงอายุ มีโปรแกรมสร้างบล็อกที่เรียบง่ายพร้อมคำแนะนำด้วยเสียงสำหรับเด็กเล็กอายุ 4–7 ปี และยังช่วยให้น้อง ๆ ที่อายุ 7 ถึง 13 ปี สามารถออกแบบเกมและ mods ได้ นอกจากนี้น้อง ๆ ที่อายุ 13 ปีขึ้นไปสามารถ Coding ด้วย Python, Javascript และภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกมากมาย ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์และเข้าร่วมกิจกรรมฝึกเขียนโค้ดที่น่าสนใจกว่า 2,000 รายการ ได้อีกด้วย

mBlock เป็น Coding App ที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 8 ปีขึ้นไป มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมตามหลักสูตร STEAM Education ที่ออกแบบมาเพื่อสอนให้น้อง ๆ ได้ฝึกเขียนโค้ดตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เมื่อจบการเรียนรู้แล้วน้อง ๆ สามารถสร้างเกมและแอนิเมชันได้โดยการลากบล็อกหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นอกจากนี้ยังสามารถป้อนคำสั่งหุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน mBlock ได้เช่นกัน

รวมสิ่งที่ได้จากการเรียนเขียนโปรแกรม

การที่น้อง ๆ ได้ฝึกเขียนโค้ดตั้งแต่ยังเล็กนั้นเป็นการส่งเสริมทักษะในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเติบโตในยุคใหม่ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสิ่งที่ได้จากการเรียนโค้ดดิ้ง ได้แก่

1. คณิตศาสตร์

2. ภาษาอังกฤษ

3. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานทั่วโลกต้องใช้

4. Computational Thinking การคิดเป็นระบบ

สรุป

ถึงแม้ว่าการฝึกเขียนโค้ดนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไร แต่การเรียนรู้ที่ดีนั้นจะมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อน้อง ๆ รู้สึกสนุกไปกับสิ่งที่สนใจที่จะศึกษา ดังนั้นการปลูกฝังให้น้อง ๆ มีทัศนคติที่ดีในการเรียนโค้ดดิ้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ปกครองควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กโดยชวนเขาเล่นในรูปแบบกิจกรรม Unplugged Coding ที่เป็นการสร้างเสริมพื้นฐานการโค้ดดิ้งในเด็กเล็ก ที่ใช้เพียงอุปกรณ์ง่าย ๆ ภายในบ้าน นอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญแล้ว ยังรู้สึกสนุกและได้ใช้เวลาร่วมกันอีกด้วย

เรียน coding ที่ไหนดี

หากผู้ปกครองสนใจอยากจะให้บุตรหลานของคุณมีทักษะ Coding และเกิดคำถามว่าเรียน coding ที่ไหนดี? เพื่อสร้างเสริมความสนใจในการเรียนรู้ทักษะ Computational Thinking สถาบันสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก Code Genius เป็นสถาบันสอนฝึกเขียนโค้ดให้กับน้อง ๆ ที่มีหลักสูตรออกแบบเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เรามีกิจกรรม Coding ที่หลากหลายพร้อมรองรับทุกความสนใจของน้อง ๆ 

บทความที่เกี่ยวข้อง