Skip to content
Home » Archives for คุณครู Code Genius Academy

คุณครู Code Genius Academy

สถาบัน Code Genius คือ Coding Academy สำหรับเด็กที่มีหลักสูตรนานาชาติและเป็นเพียงที่เดียวที่มีหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การเรียนแบบกิจกรรมสำหรับน้องๆ 4 ขวบ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมระดับสูง

gamification featured image

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

Gammification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนด้วยเกมการศึกษาออนไลน์ ประโยชน์ของ Gamification คือ การสร้าง “พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desired Behaviour) ให้เกิดขึ้น โดยการใช้ Gamification ในการศึกษานั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์เป็น เกมการสอนออนไลน์ และเกมเพื่อการศึกษา Gamification คือ? Gamification คือ วิธีการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน… Read More »Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

problem-solving-featured-image

รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นหนึ่งในทักษะส่วนบุคคลที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ออย่างเป็นระบบขั้นตอน และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทักษะนี้มีความจำเป็นต่อทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่  สามารถเรียก ทักษะการแก้ปัญหา ว่าเป็น ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญเลยก็ว่าได้เพราะทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) นั้นมักจะต้องใช้ควบคู่ไปกับทักษะต่างๆอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลอย่างมีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ… Read More »รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

what-is-coding-featured-image

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

โค้ดดิ้ง (Coding) การเขียนโปรแกรม ทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ ย่อยออกมาจากปัญหาใหญ่ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละขั้น นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนของการเขียนโค้ด หรือการเขียนโปรแกรมนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน ที่มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โค้ดดิ้ง (Coding) คืออะไร? Coding คืออะไร? Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code)… Read More »Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ Critical Thinking คืออะไร Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมาย ถึง ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติในการคิดและการตัดสินใจนั้น หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความเข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คำตอบ หรือสิ่งที่เราตัดสินใจ… Read More »Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

computational-thinking featured-image

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มีข้อดียังไง เรามาทำความรู้จักกัน วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) เป็นหนึ่งในวิชา STEM ที่จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่ โดยมีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะพัฒนาให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในปัจจุบันนี้การสอนแบบแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก… Read More »แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

what-is-active-learning-featured-image

Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

Active Learning  คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการเรียนยุคใหม่ Active Learning ทำไมถึงสำคัญ? การสอนแบบ active learning มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถดึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนออกมาได้มากที่สุด เป็นการเรียนรู้ที่เป็นมีระบบขั้นตอนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา โดยมีเทคนิคการสอนแบบ active learning ให้ผู้สอนได้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการสอนภายในชั้นเรียนหรือหลักสูตรนอกชั้นเรียน อีกทั้ง active learning ยังเหมาะกับการศึกษาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก หรือการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้แบบ… Read More »Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

5-ideas-stem-project-at-home

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา ที่ทำได้ที่บ้านง่ายๆ STEM Education (สะเต็มศึกษา) คืออะไร? STEM คืออะไร? STEM Education (กิจกรรมสะเต็มศึกษา) หรือที่เรียกสั้นๆว่า STEM คือการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ โดย STEM ย่อมาจาก วิทยาศาสตร์… Read More »5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

Play-based learning คืออะไร?

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) คืออะไร? คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนกับการเล่น สองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน แต่กลับมาอยู่รวมกันได้ในการเรียนผ่านการเล่น หรือ Play-Based Learning จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ทำให้เรื่องที่ดูเข้าใจยากสำหรับเด็กกลายมาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะความสนุก การได้ขยับร่างกาย การได้คิดและลงมือทำผ่านการเล่น จะทำให้เด็ก ๆ เปิดใจในการเรียนรู้ได้ง่าย… Read More »Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่