โปรแกรม Scratch (สแครช) โปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับเด็กที่น้องๆ ทุกคนต้องรู้

Scratch ( สแครช ) ประโยชน์ของการเรียนรู้ โปรแกรม Scratch พื้นฐานการโค้ดดิ้งตั้งแต่วัยเด็ก ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวคิดวิทยาการคำนวณซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้นั้น เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ในสังคมยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นสังคมในโลกดิจิตอล เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมผ่าน Scratch พวกเขาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์สำคัญในการแก้ปัญหา การออกแบบวิธีแก้ปัญหาและการสื่อสารทางความคิด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแนวคิดวิทยาการคำนวณ   โปรแกรม Scratch คืออะไร การเขียนโค้ดในรูปแบบ Block-based language Scratch คืออะไร? Scratch คือ ภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กในรูปแบบ Block-based language ที่สามารถป้อนคำสั่งได้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่ง (Block Programming) โดยการป้อนคำสั่ง (Coding) นั้นจะต้องนำบล็อกคำสั่งไปจัดเรียงอย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน (Sequential)  Scratch หรือ สแครช ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน MIT (The Massachusetts Institute of Technology) เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้โค้ดดิ้งได้ตั้งแต่วัยเด็ก ที่ใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบกราฟิกโดยนำ Blockly ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Google […]

10 ทักษะสำคัญในการทำงาน สิ่งจำเป็นที่คนยุคใหม่ควรมี

10 ทักษะสำคัญในการทำงาน สิ่งจำเป็นที่คนยุคใหม่ควรมี ในปัจจุบันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่โลดิจิตอลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป จากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ข่าวสารที่รวดเร็ว การสื่อสารที่ไร้พรมแดน และปัจจัยอีกหลาย ๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน    รวมถึงในโลกยุคใหม่นี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงกว่าอดีตเป็นอย่างมาก บุคคลส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการทํางานที่ดี โดยการมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนตนเองให้ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีการวางแผนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร   10 ทักษะสำคัญ คืออะไรและสำคัญอย่างไร? นิยามของคำว่า ทักษะ คือ ความชำนาญหรือความสามารถในการกระทำหรือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม   นอกจากนี้คำว่า ทักษะ ได้รับการบัญญัติให้ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Skill ซึ่งในพจนานุกรมเคมบริดจ์ ได้ให้ความหมายว่า “an ability to an do activity or job well, especially Because you have practiced it”  […]

Design Thinking (Design Thinking Process) หัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ

Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ หัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ   ในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงนี้ ธุรกิจต่าง ๆ ในตลาดก็จะต้องขวนขวายที่จะหาทางคิดและผลิตข้าวของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และยังจะต้องตรงใจผู้บริโภคที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังจะต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจประสบความสำเร็จสูงที่สุด จึงทำให้ผู้ประกอบการในหลาย ๆ องค์กรมีการนำเอากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) นี้มาใช้ในธุรกิจของตน    Design Thinking คือ กุญแจสำคัญในสังคมโลกยุคดิจิตอล การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking คือ กระบวนการทางความคิดในการพยายามทำความเข้าใจสมมติฐานที่อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ และทำการกำหนดปัญหา ต่อมาจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนการนำวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาพัฒนาให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อที่จะหาวิถีทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดและเหมาะสมที่สุด วิธีการคิดเชิงออกแบบนี้ต้องอาศัยทักษะการทำงานร่วมกันในแต่ละบุคคล วิธีการนี้จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิธีการคิดและการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น   ผลลัพธ์ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลดี ที่จะนำองค์ความรู้จากแง่มุมที่แปลกใหม่มาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา พยายามหาหนทางที่มากกว่าสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยเพื่อหาทางลัดใหม่ […]

Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญต่อองค์กรในโลกยุคใหม่

Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อองค์กรและธุรกิจในโลกยุคใหม่ Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอล โดยเฉพาะในสายงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานที่ต้องนำข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กรมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ โดยสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ได้แก่ Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะ Data Analysis ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์และทำให้องค์กรได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น   Data Analytics คือ อะไร? Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต และใช้ข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้นมากำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาดให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น Data Analytics จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้สร้างศักยภาพให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ […]

5 วิธีสร้าง mindset ที่ดีให้กับเด็ก พร้อมเติบโตในโลกอนาคต

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับเด็ก คำว่า ‘Mindset’ นั้น ที่จริงแล้วก็เป็นคำที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน แต่เริ่มมาเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เพราะมนุษย์นั้นค่อย ๆ ที่จะเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้ผู้คนได้หันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้มีการใช้ Mindset อย่างเหมาะสม   Mindset คืออะไร มีกี่ประเภท? ความคิดมายเซ็ท (Mindset) คือ ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ แต่ละคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดเหล่านั้น มาจากการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เราได้อาศัยอยู่ อีกทั้งความคิดต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลนั้นยังมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีถูกปะปนกันไปอีกด้วย ซึ่งการที่เรานั้นมีความคิดหรือ Mindset ที่ดีจะช่วยให้จิตใจรู้สึกสบายและสงบผ่อนคลาย ส่งผลให้ลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากความขุ่นเคืองและคับข้องใจที่มักเกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งเราสามารถแยก Mindset ออกเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท นั่นก็คือ Growth mindset และ Fixed mindset Growth mindset vs Fixed mindset Growth […]

Unplugged coding คือ? รวม 3 กิจกรรมการเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม

Unplugged coding เรียน coding โดยไม่ต้องใช้คอม ไม่กลัวสมาธิสั้น ปัจจุบันเรามักจะได้เห็นว่า เด็ก ๆ มีโอกาสได้ใช้งานและได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากกว่าในสมัยก่อน ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเท่าใดนัก หากเด็ก ๆ จะมีความชำนาญในการใช้งานในเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิตัลนี้ ผู้ปกครองจึงควรที่จะให้ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ โดยสร้างกิจกรรมที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องมือสารสนเทศใด ๆ หรือที่เรียกว่า Unplugged coding เพื่อหลีกเลี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสารสนเทศต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ๆ ได้   Unplugged coding คืออะไร Unplugged coding คือ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมและเสริมสร้างความรู้ใน 6 ทักษะของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานในการ Coding นั่นเอง Unplugged coding จะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมหรือกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้แบบออฟไลน์ โดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ เช่น ดินสอหรือปากกา Unplugged […]

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

gamification featured image

Gammification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนด้วยเกมการศึกษาออนไลน์ ประโยชน์ของ Gamification คือ การสร้าง “พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desired Behaviour) ให้เกิดขึ้น โดยการใช้ Gamification ในการศึกษานั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์เป็น เกมการสอนออนไลน์ และเกมเพื่อการศึกษา   Gamification คือ? Gamification คือ วิธีการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนาน ท้าทาย โดยการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเกม ได้แก่ การตั้งเป้าหมายให้เกิดความสนุกและเกิดความท้าทาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจึงเกิดการให้รางวัล ทำให้เกิดการแข่งขันในผู้เล่น(ผู้เรียน) และมีผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อใช้ในการจัดลำดับ มาปรับใช้กับการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการสอนเชิงรุก  นอกจากนี้การเรียนการสอนในรูปแบบ Gamification ที่นำเกมเพื่อการศึกษามาปรับใช้นั้น สามารถนำมาสอนในรูปแบบ Hybrid Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากผู้สอนและผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมผ่านเกมการสอนออนไลน์ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่กัน   5 […]

รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

problem-solving-featured-image

ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นหนึ่งในทักษะส่วนบุคคลที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ออย่างเป็นระบบขั้นตอน และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทักษะนี้มีความจำเป็นต่อทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่  สามารถเรียก ทักษะการแก้ปัญหา ว่าเป็น ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญเลยก็ว่าได้เพราะทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) นั้นมักจะต้องใช้ควบคู่ไปกับทักษะต่างๆอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลอย่างมีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คือ การคิดที่แสดงให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหานั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง และการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การคิดที่หลากหลาย ริเริ่ม ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดความคิด การใช้ทักษะการแก้ปัญหาผนวกกับทักษะอื่นๆเหล่านี้จะส่งผลให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ กลั่นกรองและย่อยข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลกดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจําวัน จนถึงการนำไปพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์เกิดเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างไม่มีสิ้นสุด   ทักษะการแก้ปัญหา หรือ problem solving คืออะไร? สำคัญยังไงกับพัฒนาการของเด็ก? ทักษะการแก้ปัญหา […]

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

what-is-coding-featured-image

โค้ดดิ้ง (Coding) การเขียนโปรแกรม ทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ ย่อยออกมาจากปัญหาใหญ่ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละขั้น นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนของการเขียนโค้ด หรือการเขียนโปรแกรมนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน ที่มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย    โค้ดดิ้ง (Coding) คืออะไร? Coding คืออะไร? Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ หรืออธิบายโดยง่ายได้ว่า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้นไม่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ หลักการ “โค้ดดิ้ง” จึงเป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่สื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในคำสั่งของเรา  การโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรม ช่วยให้เราสามารถสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ เทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย แอปบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างก็อาศัยโค้ดทั้งสิ้น โดยเราเรียกศาตร์นี้ว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบ […]

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่   Critical Thinking คืออะไร Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมาย ถึง ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติในการคิดและการตัดสินใจนั้น หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความเข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คำตอบ หรือสิ่งที่เราตัดสินใจ มีโอกาสที่จะถูกต้องมากขึ้นหรือดียิ่งขึ้นนั่นเอง Critical Thinking skill ในสังคมไทยนั้นอาจจะพยายามทำความเข้าใจแล้ว แต่กลับไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถนิยามทักษะนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจาก Critical Thinking เป็นทักษะแห่งการคิด ซึ่งไม่สามารถวัดกันได้ที่การกระทำหรือสิ่งที่แสดงออกมาโดยตรง โดยการที่จะบอกว่าคุณมีหรือไม่มี Critical Thinking skills คือตอนที่คุณพยายามที่จะ “คิดหาหลักฐานหรือเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจ” ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่า มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ทำไม Critical Thinking Skill จึงควรเป็นทักษะของคนยุคใหม่ Critical Thinking คือ ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่นี้ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีข้อมูลต่างๆที่ต้องอาศัยทักษะ […]