ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบของ “Code Genius” พัฒนาขึ้นโดยบริษัท พรีเมียร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (“เรา”) เพื่อให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งหน้าสาขา ระบบการเรียนแบบออนไลน์ เว็ปไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่เราให้บริการ (“บริการ”) สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสมัครเรียน หรือใช้บริการของเรา (“ลูกค้า”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยัง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ ซึ่งบริษัทถือเสมือนว่า ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงโครงการฉบับนี้ โดยเมื่อลูกค้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว 

ลูกค้าจะสมัครสมาชิกได้อย่างไร

 1. ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เรากำหนด เพื่อให้เราดำเนินการสร้างบัญชี บันทึกข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก และส่ง Username Password ทางอีเมล  โดยเราสนับสนุนให้ลูกค้าใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำและไม่เดาง่ายจนเกินไปเพื่อให้แตกต่างจากรหัสผ่านที่ลูกค้าเคยใช้ในบริการอื่น ๆ   
 2. ลูกค้าจะรักษาอีเมล Username Password และ/หรือรหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนสิทธิ์การใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นใด หากลูกค้าฝ่าฝืนเงื่อนไขให้ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยตัวของลูกค้าเอง และมีผลผูกพันในทางกฎหมาย แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมหรือใช้งานดังกล่าวก็ตาม ซึ่งเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 3. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของลูกค้าให้คงความถูกต้อง สมบูรณ์ หากลูกค้าพบว่ามีการใช้ข้อมูลสมาชิกของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที 
 4. ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าถึงบัญชีของลูกค้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และค่าบริการในการเชื่อมต่อต่าง ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้ระบบของเราแต่อย่างใด
 5. ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และเป็นความจริง หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องลูกค้าสามารถแจ้งเราทราบทันที ผ่านช่องทางที่เราให้บริการ เพื่อให้เราดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของลูกค้าให้เป็นถูกต้อง โดยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เราอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ 
 6. เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ข้อมูล Username Password ในการการยืนยันตัวตนและการเข้าสู่ระบบเดียวกันเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ซึ่งใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับเราในการลงทะเบียนสมัครเรียนกับ บริษัทในเครือเลิร์น คอร์ปอเรชัน ที่เข้าร่วมทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชัน Learn anywhere  โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บัญชีที่ลูกค้าเป็นสมาชิก เพื่อสร้างและจัดการบัญชี ซึ่งรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ ช่องทาง และแอปพลิเคชัน ที่เราเข้าร่วมได้ 
 7. ลูกค้าตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชันที่เราจัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

เด็กสามารถสมัครสมาชิกกับเราได้หรือไม่ 

 1. บริการของเรา เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการด้านการศึกษา เราจึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน และเรามั่นใจว่า บริการที่เราพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอบ การพัฒนาความรู้ของลูกค้า  ซึ่งแม้การสมัครเรียนเป็นกิจกรรมที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองตามกฎหมายก็ตาม  แต่เราแนะนำว่าการที่ลูกค้าจะเข้ารับบริการนั้นควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และขออนุญาตจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนสมัครใช้บริการกับเรา 
 2. เราได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้ลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 10-20 ปี ขึ้นไปสมัครเรียนตามความต้องการของลูกค้าด้วยตนเอง โดยเราจะส่ง SMS เพื่อแจ้งผู้ปกครองของลูกค้าให้รับทราบผลการลงทะเบียน ดังนั้น หากผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่เราส่งให้ เราขอให้คำแนะนำว่า ผู้ปกครองควรดำเนินการตรวจสอบ และสอดส่องว่าบุตรหลานของท่านสมัครเรียนกับเราด้วยความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ดังที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบริการและประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ อนึ่ง หากผู้ปกครองได้รับข้อความ (SMS) แจ้งผลการลงทะเบียนแล้ว มีความประสงค์จะคัดค้านการลงทะเบียนของลูกค้า ผู้ปกครองสามารถแจ้งให้เราทราบ ก่อนเวลาที่ลูกค้าจะยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มเรียนตามบริการที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้  และเมื่อเราพิจารณาแล้วอนุมัติตามคำคัดค้านของผู้ปกครอง เราจะดำเนินการคืนเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายคืนเงิน และเราจะลบบัญชีของลูกค้าทันที 
 3. ในกรณีลูกค้ามีอายุ ตั้งแต่ 10-20 ปี ลูกค้าตกลงและรับรองว่า ก่อนการสมัครลงทะเบียน ลูกค้าได้แจ้งผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าค่าบริการแล้ว โดยลูกค้าสามารถทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยหากลูกค้าเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้เรามีความเสี่ยงทางกฎหมาย ทางธุรกิจ หรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนด เรามีสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนและระงับสิทธิ์ในการใช้บริการทั้งหมด และอาจดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่เรามีสิทธิ์เช่นนั้น
 4. ในกรณีที่ลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 10 ปี เรามีสิทธิ์ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจเป็นผู้กระทำแทนผู้เยาว์แสดงความยินยอม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือเพื่อการสมัครสมาชิก ดังนั้น ในบางกรณีเราอาจร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากลูกค้าหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น เราจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น

ลูกค้าสามารถแบ่งปันบัญชีของลูกค้าให้คนอื่นได้หรือไม่

บัญชีของเราไม่ควรถูกแบ่งปันให้กับใคร หากลูกค้าแบ่งปันข้อมูลสมาชิกของลูกค้าให้ผู้อื่น บุคคลนั้นอาจจะควบคุมบัญชีของลูกค้าได้ และเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง และในทางกลับกัน ลูกค้าไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการสมัครเรียนกับเราได้ เนื่องจากข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึง ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลคอร์สเรียนที่ลูกค้าได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ อาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การประเมินผลการเรียน การออกใบรับรอง ทั้งนี้ หากลูกค้าจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอื่น ลูกค้าต้องทำการยื่นคำร้องมาที่เราโดยการพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

เรามีเงื่อนไขการให้บริการอย่างไร

การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ในเว็ปไซต์ และลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว  

 1. ลูกค้าสามารถใช้บริการของเราได้เมื่อลูกค้าแสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนตามที่เรากำหนด โดยหากเราตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เราจะอนุมัติให้ใช้บริการซึ่งลูกค้าจะใช้บริการของเราเพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ขาย รวมถึงติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
 2. ลูกค้าสามารถขอรับใบรับรองการฝึกอบรมออนไลน์ (Certification) ได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สกำหนด ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข การออกใบรับรองและการสอบวัดผลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  
 3. เราไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการมุ่งหวัง ที่จะได้รับจากการใช้บริการ ทั้งนี้ คำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากเรา หรือได้รับผ่านการใช้บริการนั้น ไม่ถือว่าเป็นการรับรอง หรือรับประกันการใช้บริการจากเราแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 4. การอ้างอิงข้อความ และเอกสารใด ๆ ที่ได้กระทำการผ่านการใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง ทั้งนี้ เราไม่ถือเป็นตัวแทนของลูกค้า รวมทั้งไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อความ เอกสาร ความคิดเห็น หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำการผ่านบริการทั้งสิ้น
 5. เรามีการพัฒนา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ส่งผลให้เรามีความจำเป็นต้องลบ ปฏิเสธ จำกัดการให้บริการโดยเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจจะรวบรวมความคิดเห็น หรือคำแนะนำของลูกค้าได้ตามที่เราเห็นสมควร
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการหากเราตรวจพบว่า การใช้บริการมีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเอื้อให้มีการดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น หรือกรณีที่ลูกค้าได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค 
 7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 8. เราจะไม่รับผิดจากการใช้บริการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด เช่นการเกิดอันตรายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการ อันเนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สาม
 9. เรามีอำนาจในการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้บริการของลูกค้า โดยการตัดสินของเราถือเป็นที่สุด และในกรณีที่พบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด หรือการที่ลูกค้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเราไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยุติบัญชีของลูกค้า รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่เราเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

 

– การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการใดที่ผิดเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ 

– การใช้งานที่ละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อของลูกค้า ที่ทำให้เราได้รับความเสียหาย 

– การเผยแพร่ไวรัส, ส่งสแปม, ดักจับข้อมูลซึ่งปรากฏเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

– การพยายามเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเราหรือบุคคลอื่น หรือทำการเขียนสคริปต์สร้างข้อความในลักษณะที่จะแทรกแซง หรือสร้างความเสียหายแก่สมาชิกรายอื่น 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ลูกค้าสมัครลงทะเบียนเรียนกับเรา เนื่องจาก เราต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำสัญญา การให้บริการแก่ลูกค้า และต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ของเราตามกฎหมาย หรืออาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง และ/หรือ อาจทำให้มีข้อขัดข้อง ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้าได้ หรือในบางกรณีเราอาจไม่สามารถอนุญาตให้ลูกค้าลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทะเบียนเรียน หรือยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี)

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอม โดยเราจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเรียน ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนด หรือที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น โดยในกรณีที่เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในลักษณะ และ/หรือ วัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับที่กำหนดใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และประกาศให้ลูกค้าทราบทางเว็ปไซต์หรือมีหนังสือไปยังลูกค้าทางอีเมลเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 1. เนื้อหาในคอร์สเรียน ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงในบริการของเรา (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นทรัพย์สินและเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจมีบางส่วนเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยการให้บริการนี้ ไม่มีส่วนใดเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา  หรืออนุญาตให้ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ อ้างสิทธิ์ จากทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่จะทำให้เราได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจ 
 2. ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลอกเลียน ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เรียบเรียง ขาย มีไว้เพื่อขาย เช่า มีไว้เพื่อเช่า เสนอขาย เสนอเช่า จัดพิมพ์เนื้อหา reverse engineer รวมถึงกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือระโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 3. ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ ปล่อย virus worm spyware computer code file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม ระบบของเรา  
 4. ลูกค้าตกลงไม่ทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่น หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้กับเครื่องเซิฟเวอร์สำหรับให้บริการของเรา 

สิทธิพิเศษ My Code Genius Reward คืออะไร

 1. My Code Genius Reward คือ สิทธิพิเศษที่มอบให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมทุก 1 คะแนน จากการสมัครเรียนทุก 25 บาท (หากผลการคำนวณมีเศษ ระบบจะปัดเศษลงในทุกกรณี) หรือเมื่อลูกค้ามีเงื่อนไขรายการใช้จ่าย อาทิ การสมัครคอร์ส การซื้อตำรา การซื้อชั่วโมง, การซื้ออายุคอร์ส ผ่านทางสาขาและ Shop Online ของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเท่านั้น จะได้รับคะแนนสะสม My Code Genius Reward Point เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลและใช้เป็นส่วนลด จากรายการ My Code Genius Reward
 2. คะแนนสะสม My Code Genius Reward Point มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม หรือจนกว่าเราจะยกเลิก
 3. คะแนนสะสม ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ แต่ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมโอนย้ายให้คนในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันได้ โดยโอนคะแนนไม่รวมเศษ เช่น คะแนนคงเหลือ 540 คะแนน จะโอนคะแนนได้ 500 คะแนน
 4. ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ Code Genius Application และพนักงานสาขาที่ให้บริการ
 5. คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยเมื่อลูกค้าทำการแลกคะแนน คะแนนจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของลูกค้า ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และระบบจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
 6. ในการแลกคะแนนสะสม กรุณาแสดงบัตรนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปสมาชิกเพื่อใช้ยืนยันตัวตน  
 7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินจากเราถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้าจะชำระเงินได้อย่างไร 

 1. กรณีลูกค้าสมัครที่สาขา : เจ้าหน้าที่สาขาจะออกรหัสชำระเงินและกรอกใน “ใบชำระเงิน” ให้ลูกค้าสามารถนำใบชำระเงิน ไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ สแกน QR code ผ่านแอพพลิเคชันธนาคารในมือถือ
 2. กรณีลูกค้าสมัครที่ shop online : สามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , QR code หรือ จ่ายเงินปลายทาง ทั้งนี้ สำหรับกรณีการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ นับจากวันที่เราได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ลูกค้าอันเกิดจากการโอนเงินไม่ถูกต้อง 

นโยบายคืนเงิน 

 1. เราจะรับผิดชอบคืนเงินค่าบริการตามดุลยพินิจของเรา ในกรณีลูกค้าแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียน/การใช้บริการโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดทำการสอนในวิชาที่สมัครเรียนนั้น หรือก่อนการล็อคอินเข้าเรียนครั้งแรก หรือก่อนการใช้บริการ
 1. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการ ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกการใช้บริการเป็นความผิดของลูกค้า หรือในกรณีที่ผู้ปกครองใช้สิทธิ์โต้แย้งคัดค้านการสมัครลงทะเบียนของลูกค้าภายหลังจากที่ลูกค้าได้เริ่มเรียนแล้ว 

การต่ออายุการใช้บริการ

ระยะเวลาในการใช้บริการ/การเรียนในแต่ละคอร์ส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละบริการ/คอร์สกำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าเรียน/ใช้บริการนั้นได้  โดยเมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน เราอาจจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีหน้าที่ติดต่อกับเรา เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากเราไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และลูกค้าไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าอันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ 

การยกเลิกการใช้บริการ

 1. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีอายุตลอดการเป็นสมาชิก หรือจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกการเป็นสมาชิก เว้นแต่กรณีที่บัญชีสมาชิกของลูกค้าไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 6 (หก) ปี  เราขอสงวนสิทธิ์ปิดบัญชีของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
 2. หากลูกค้าทำผิดเงื่อนไขในการใช้บริการในข้อใดข้อหนึ่ง เราสามารถปิดบัญชีและระงับการใช้บริการของลูกค้าได้ทันที  
 3. เมื่อลูกค้ายกเลิกการเป็นสมาชิก หรือกรณีที่บัญชีของลูกค้าถูกปิดแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 2 ปี นับถัดจากปีที่ลูกค้ายกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการปิดบัญชี แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 4. หากลูกค้าเชื่อว่าบัญชีของลูกค้าถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาดลูกค้าสามารถต่อต่อได้ที่ call center

ข้อจำกัดความรับผิด

ลูกค้ารับทราบว่าเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงการใช้บริการของลูกค้า และ/หรือบล็อกการเข้าถึงบริการของลูกค้า หากเราพิจารณาว่าลูกค้าได้ละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ ขอบเขตความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ลูกค้าได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเข้าใช้บริการ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นและจะขอคำยินยอมจากลูกค้าในกรณีที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกประกาศขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นว่านั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนที่เหลือซึ่งยังคงมีผลบังคับอยู่ และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การติดต่อระหว่างลูกค้ากับเรา 

เราจะดำเนินการติดต่อ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ที่ลูกค้าควรทราบผ่านช่องออนไลน์เป็นหลัก โดยหากลูกค้ามีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการ โทร call center 092-5255-465

ประกาศ เมื่อ 27 เมษายน 2565