บทความ

5 วิธีสร้าง mindset ที่ดีให้กับเด็ก พร้อมเติบโตในโลกอนาคต

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับเด็ก คำว่า ‘Mindset’ นั้น ที่จริงแล้วก็เป็นคำที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน แต่เริ่มมาเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เพราะมนุษย์นั้นค่อย ๆ ที่จะเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้ผู้คนได้หันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้มีการใช้ Mindset อย่างเหมาะสม   Mindset คืออะไร มีกี่ประเภท? ความคิดมายเซ็ท (Mindset) คือ ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ แต่ละคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป

Unplugged coding คือ? รวม 3 กิจกรรมการเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอม

Unplugged coding เรียน coding โดยไม่ต้องใช้คอม ไม่กลัวสมาธิสั้น ปัจจุบันเรามักจะได้เห็นว่า เด็ก ๆ มีโอกาสได้ใช้งานและได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มากกว่าในสมัยก่อน ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเท่าใดนัก หากเด็ก ๆ จะมีความชำนาญในการใช้งานในเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่ในยุคดิจิตัลนี้ ผู้ปกครองจึงควรที่จะให้ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ โดยสร้างกิจกรรมที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องผ่านการใช้เครื่องมือสารสนเทศใด ๆ

gamification featured image

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

Gammification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนด้วยเกมการศึกษาออนไลน์ ประโยชน์ของ Gamification คือ การสร้าง “พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desired Behaviour) ให้เกิดขึ้น โดยการใช้ Gamification ในการศึกษานั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์เป็น เกมการสอนออนไลน์ และเกมเพื่อการศึกษา   Gamification คือ? Gamification คือ

problem-solving-featured-image

รู้จักทักษะการแก้ปัญหา problem solving ปั้นเด็กให้ก้าวทันโลกอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นหนึ่งในทักษะส่วนบุคคลที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ออย่างเป็นระบบขั้นตอน และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทักษะนี้มีความจำเป็นต่อทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่  สามารถเรียก ทักษะการแก้ปัญหา ว่าเป็น ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญเลยก็ว่าได้เพราะทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) นั้นมักจะต้องใช้ควบคู่ไปกับทักษะต่างๆอย่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) คือ กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลอย่างมีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทำ

what-is-coding-featured-image

Coding คืออะไร? ทำไมถึงเป็นทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี?

โค้ดดิ้ง (Coding) การเขียนโปรแกรม ทักษะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมี โค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ ย่อยออกมาจากปัญหาใหญ่ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละขั้น นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนของการเขียนโค้ด หรือการเขียนโปรแกรมนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน ที่มีรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย    โค้ดดิ้ง (Coding) คืออะไร? Coding คืออะไร? Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่   Critical Thinking คืออะไร Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมาย ถึง ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติในการคิดและการตัดสินใจนั้น หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความเข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คำตอบ

computational-thinking featured-image

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มีข้อดียังไง เรามาทำความรู้จักกัน   วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) เป็นหนึ่งในวิชา STEM ที่จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่ โดยมีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะพัฒนาให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในปัจจุบันนี้การสอนแบบแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

what-is-active-learning-featured-image

Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

Active Learning  คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการเรียนยุคใหม่   Active Learning ทำไมถึงสำคัญ? การสอนแบบ active learning มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถดึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนออกมาได้มากที่สุด เป็นการเรียนรู้ที่เป็นมีระบบขั้นตอนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา โดยมีเทคนิคการสอนแบบ active learning ให้ผู้สอนได้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการสอนภายในชั้นเรียนหรือหลักสูตรนอกชั้นเรียน อีกทั้ง active learning ยังเหมาะกับการศึกษาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก หรือการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่

5-ideas-stem-project-at-home

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา ที่ทำได้ที่บ้านง่ายๆ   STEM Education (สะเต็มศึกษา) คืออะไร? STEM คืออะไร? STEM Education (กิจกรรมสะเต็มศึกษา) หรือที่เรียกสั้นๆว่า STEM คือการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ โดย STEM ย่อมาจาก

Play-based learning คืออะไร?

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) คืออะไร? คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนกับการเล่น สองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน แต่กลับมาอยู่รวมกันได้ในการเรียนผ่านการเล่น หรือ Play-Based Learning จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ทำให้เรื่องที่ดูเข้าใจยากสำหรับเด็กกลายมาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะความสนุก การได้ขยับร่างกาย การได้คิดและลงมือทำผ่านการเล่น จะทำให้เด็ก ๆ เปิดใจในการเรียนรู้ได้ง่าย