เกี่ยวกับเรา (About Us)

Code Genius เป็นที่เดียว ที่สอน Coding ด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่การเรียนแบบกิจกรรมสําหรับน้องๆ 4 ขวบ ไปจนถึงการเรียนเขียนโปรแกรมระดับสูงเช่น Python, Machine Learning, Web Application, และ Arduino

ด้วยหลักสูตร Coding ที่มีการปรับให้ทันสมัยตลอดเวลา เด็ก ๆ ที่เรียนกับ Code Genius จะได้ฝึกฝนทักษะที่จําเป็นสําหรับการอยู่ร่วมกับโลกเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เด็กๆ ประสบความสําเร็จในศตวรรษที่ 21

Code genius lessons are fun and unique. Our activity-based curriculum allows kids to start learning coding from the age of 4 to build strong logical thinking and problem-solving skills to progressively advance themselves to our specialized coding programs such as Python, Machine Learning, Web application and Arduino.

Our core courses for kids aged 4 – 12 years old are activity-based curriculum. Kids will get to think systematically, logically and critically. With Code Genius progressive coding curriculum, kids will cultivate necessary skills that technology can’t replace and have what it takes to succeed in the 21st century.

ทักษะการคิด (Think)

ทักษะการแก้ปัญหา (Solve)

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate)