Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Category :

Soft skill

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ

Soft Skill คือ ทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ทางสังคมรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ที่ใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและช่วยให้คุณสามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะในสังคมการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน Soft Skill เป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

Soft Skill แตกต่างจาก Hard Skill อย่างไร

Hard Skills เป็นทักษะที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ง่าย และเป็นความสามารถด้านเทคนิค ปกติจึงมักจะเป็นการชี้วัดจากการเก็บข้อมูลทางสถิติอย่างเจาะจง โดยที่ผู้ถูกฝึกทักษะจะถูกฝึกสอนซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญในระบบงานนั้น ๆ และการวัดผลสามารถประเมินได้ด้วยการสอบหรือสามารถดูได้จากใบ resume, วุฒิบัตร, ใบรับรองการศึกษา, ใบรับรองระดับความสามารถทางวิชาชีพ และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สมัคร ไปจนถึงการประเมินทักษะความสามารถในขณะที่ได้เข้าไปทำงานแล้ว

ในขณะที่ทักษะ Soft Skills เป็นทักษะที่วัดผลได้ยากกว่า มีความเป็นนามธรรมสูงเพราะเป็นทักษะที่เกิดจากคุณสมบัติภายในของบุคคลนั้น ๆ ทักษะด้าน Soft Skills หลายอย่างจึงไม่สามารถออกใบรับรองหรือใบวัดผลความรู้ออกมาได้ชัดเจนแต่ก็เป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานภายในองค์กรร่วมกับผู้อื่นไม่แพ้ทักษะ Hard Skill

Soft Skill มีอะไรบ้าง ทำไมจึงสำคัญ

ความสำคัญของ Soft Skill เริ่มเกิดขึ้นจากการที่มีการสัมภาษณ์งานแล้วคำถามที่ผู้สมัครงานพบเจออยู่บ่อยครั้ง มักจะต้องเกี่ยวข้องกับทักษะและความสามารถที่นำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะค้นหาคำตอบนั้น จำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่า Soft Skills อะไร ที่เหมาะสมกับตัวคุณ สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ ค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการทำงานได้ โดย Soft Skills ที่เป็นคำตอบของคำถามนั้นในคนส่วนใหญ่ ได้แก่

 • Time management
 • Teamwork
 • Communication
 • Adaptability
 • Ability to perform under pressure
 • Innovation
 • Listening
 • Delegation
 • Creativity
 • Work ethic
 • Leadership
 • Problem-solving

Soft Skills ในข้างต้นเป็นสิ่งที่องค์กรในยุคใหม่ต้องการ เพราะทักษะเหล่านั้นเป็นทักษะที่สำคัญประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ดีของบุคคลที่ล้วนส่งผลดีแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อีกทั้งยังส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมอีกด้วย

Hard Skill มีอะไรบ้าง สำคัญหรือไม่?

Hard Skill คือ ความรู้และทักษะที่องค์กรต้องการเกี่ยวข้องกับการทำงาน มีผลกระทบต่องานที่คุณทำมากกว่า เป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถวัดและประเมินผลและจับต้องได้โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรม Hard Skills นี้เป็นทักษะที่จะต้องผ่านการเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกตำแหน่ง แต่ก็ไม่ใช่ตัวกำหนดขั้นสุดท้ายว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคลากรที่ดีภายในองค์กร

จากข้างต้นสามารถพูดได้ว่า Hard Skill คือ “ทักษะด้านวิชาชีพ” ที่มีความจำเป็นและสำคัญกว่า และผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองว่า Soft Skill เป็นเพียงข้อมูลเสริมในประวัติส่วนตัวเพียงเท่านั้น แต่การศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมักจะให้ความสำคัญกับ Soft Skill มากกว่า เมื่อต้องคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม

ตัวอย่าง 5 ทักษะ Hard Skill and Soft Skill ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ

Hard Skill and Soft Skill ล้วนเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและสำคัญไม่แพ้กัน ในขณะที่ Hard Skill คือทักษะที่ส่งผลกระทบกับหน้าที่การทำงานโดยตรงเพราะเป็นทักษะหลักเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการทำงาน Soft Skill จะเป็นทักษะเสริมที่ช่วยให้การดำเนินงานตามหน้าที่ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและการประสานงานทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Soft Skill เป็นทักษะที่ส่งเสริมอุปนิสัยที่ดีในสังคม

ทักษะ Hard Skill ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ

 • Foreign Languages ในยุคปัจจุบัน สามารถพูดได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในระดับสากลไปแล้ว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีการปรับตัวและเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภายในองค์กร ซึ่งนั่นจึงเป็นผลให้เราจำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาที่สามพอติดตัวไว้บ้างเพราะความรู้แค่เพียงภาษาอังกฤษอาจยังไม่เพียงพอต่อการทำงานในยุคนี้


 • Computer Software and Application Knowledge ในปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ หันมาใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการทำงาน และมีเพียงไม่กี่สายงานเท่านั้นที่เน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่า ซึ่งการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรนั้น บุคลากรก็จำเป็นต้องมี Hard Skill ที่เป็นความเข้าใจในด้านการทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย


 • Data Analysis และ Analytical Reasoning คือ การจัดการกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เป็น Hard Skill ที่ควรมีเพื่อใช้ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป โดยผู้ที่มีทักษะนี้จะสามารถประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ล้วนแต่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะเสมอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อระบบการทำงานภายในองค์กร


 • People Management หรือ การบริหารคน เป็นอีกหนึ่งทักษะ Hard Skills ที่องค์กรต้องการเป็นอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากการทำงานภายในองค์กรต่าง ๆ นั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการร่วมงานกับผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานลักษณะที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คนี้ ต้องการทักษะในการบริหารคนเป็นอย่างมาก โดยการเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ เหมือนโควตที่กล่าวว่า “PUT THE RIGHT MAN IN THE RIGHT JOB” นั่นเอง เพื่อให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 • Project Management ในปัจจุบันทักษะด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากภายในองค์กร ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายและเสร็จตามกำหนดเวลา นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Hard Skill นี้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการบริหารจัดการงานให้เสร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนดและภายใต้แรงกดดันที่มี ก็ล้วนแสดงให้เห็นการจัดการที่ดีของคุณทั้งนั้น 

ทักษะ Soft Skill ที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ

 • Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ ในที่นี้หมายถึงทักษะความคิดที่พนักงานสามารถคิดไอเดียเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรได้ ซึ่งหากองค์กรได้รับไอเดียที่หลากหลายและแตกต่างกันจากคนหลาย ๆ คนภายในองค์กร ก็จะยิ่งทำให้มีตัวเลือกในการทำงานที่หลากหลายและนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และจากความคิดที่หลากหลายนั้นทำให้มีแผนสำรองหากวิธีการที่ได้เลือกไปไม่สำเร็จอีกด้วย


 • Critical thinking เป็นทักษะการคิดด้วยเหตุผล เป็นหนึ่งในทักษะบุคคลพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากองค์กรย่อมต้องการคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา หรือวางแผนและตัดสินใจการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลที่มีทักษะ Soft Skill นี้มักจะสามารถเสนอทางออกที่ดีที่สุดในการทำงานให้แก่องค์กรได้


 • Responsibility หรือ ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่ควรประพฤติในฐานะพนักงานที่ดีขององค์กร ระบบการทำงานภายในองค์กรคงจะแย่หากเกิดการตามงานกันอยู่บ่อยครั้งโดยมีสาเหตุมาจากการทำงานเสร็จไม่ทันเวลาของบุคคลภายในองค์กร ดังนั้น ความรับผิดชอบซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะ Soft Skill ที่ควรมีจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณได้รับมอบหมายงานต่าง ๆ และทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด


 • Collaboration หรือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลในองค์กรแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก ย่อมมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันไป ก็ย่อมต้องพึ่งพาอาศัยและทำงานร่วมกัน หากเกิดความขัดแย้งในการทำงาน แน่นอนว่างานก็อาจไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ตรงกันข้ามหากบุคคลภายในองค์กรมีทักษะ Soft Skill นี้ ก็จะช่วยทำให้งานไหลลื่นและไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น


 • Emotional Intelligence การควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน เนื่องจากในการทำงาน นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลในการทำงานมากกว่าอารมณ์ และควรที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยสติ ดังนั้น การควบคุมอารมณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะ Soft Skill ที่ควรมีในการทำงาน

การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ Soft Skill

ทักษะ Soft Skill นั้นสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่วัยเด็กแต่ถึงอย่างนั้นการพัฒนา Soft skills ในวัยทำงานก็ยังไม่สายเกินไป เมื่อคุณพยายามเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้มี Soft Skills คุณก็จะมีความเข้าใจและมีความสามารถที่จะนำเอาทักษะต่าง ๆ เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและการทำงานให้มีความ Soft หรือ อ่อนโยน ต่อความรู้สึกของตนเองและผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี โดยการสร้างเสริมและพัฒนา Soft Skill นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังนี้

 • เรียนคอร์สออนไลน์ อย่างที่รู้กันว่าในโลกปัจจุบันเราทุกคนต่างก็สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านโลกออนไลน์ตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง ดังนั้น การพัฒนา Hard Skill and Soft Skill ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่การจะหาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นก็ต้องควบคู่ไปกับการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 • ฟังคนรอบข้าง เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะพัฒนา Soft Skills ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น จะช่วยให้คุณได้เห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตนเอง เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

 • ฝึกฝนทักษะและความสามารถกับเพื่อน เป็นการพัฒนา Soft Skills โดยการฝึกทดลองลงมือปฏิบัติจริง และเมื่อคุณฝึกฝนกับเพื่อนของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทักษะเหล่านั้นจะเกิดการพัฒนาจากการได้ฝึกฝนใช้จริง

สรุป

คำว่า Soft Skills เป็นคำจำกัดความโดยรวมที่สื่อถึงทักษะหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ ที่ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจกับตัวเองได้ดี สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จไปเป็นทีมได้อย่างราบรื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง