Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Empathy คือ? 3 วิธีสอนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็ก

Empathy ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่สามารถปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตให้ยั่งยืน