21st Century Skills ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

21ST CENTURY SKILLS

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและอาชีพที่เป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตในยุคใหม่ เสริมสร้างได้ง่าย ๆ ตั้งแต่ยังเล็กผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการในโลกยุคดิจิตอล

Soft Skill คือ ทักษะสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ และควรส่งเสริมการฝึกฝน Soft Skill ตั้งแต่ยังเล็กเพิ่มเติมจาก Hard Skill เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้กัน

Empathy คือ? 3 วิธีสอนทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้กับเด็ก

Empathy ทักษะการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่สามารถปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ทักษะส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมในอนาคตให้ยั่งยืน

Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญต่อองค์กรในโลกยุคใหม่

Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรหรือธุรกิจในโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยทำให้การประกอบธุรกิจบรรลุเป้าหมาย