ความสำคัญและความน่าสนใจของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งในปัจจุบันก็มีการแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเราเรื่อย ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ, โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Category :

Importance of AI

ความสำคัญและความน่าสนใจของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถรับมือได้ นอกจากนี้ AI ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำงานที่ซ้ำซาก จำเจ หรือน่าเบื่อสำหรับมนุษย์ได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยให้จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรไปโฟกัสงานที่สำคัญและสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า นอกจากนี้การประยุกต์นำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในระดับอุตสาหกรรม ยังช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเเละช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งคำว่าปัญญาประดิษฐ์ถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร AI คืออะไร สามารถอ่านความหมายและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ได้ที่บทความ ปัญญาประดิษฐ์

ภาพประกอบ: ความสำคัญและความน่าสนใจของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ขอบคุณภาพ unsplash

มีการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้งานในเชิงปฏิบัติอย่างไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในสายงานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเท่านั้น เนื่องจากในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีและนวัตตกรรมมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลาย ๆ สายอาชีพ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างบางส่วนที่เน้นกรณีการใช้งานที่หลากหลายของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

1. การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ

การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (IDP) คือ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลรูปแบบเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้ เช่น การแปลงอีเมล รูปภาพ และ PDF เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง IDP โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพื่อให้ง่ายต่อการแยก จำแนก และตรวจสอบข้อมูล

2. Application Performance Monitoring

Application Performance Monitoring (APM) เป็นกระบวนการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์รวมถึงข้อมูลการตรวจวัดและส่งข้อมูลทางไกลเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ การใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์กับเครื่องมือ APM จึงเป็นการใช้ข้อมูลจากอดีตเพื่อคาดการณ์ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น เป็นการทำนายหรือคาดคะเนสถิติ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ ของปัญหา นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินงานที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์โดยปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร กลยุทธ์นี้ช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างถูกจุด

3. การวิจัยทางการแพทย์

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการวิจัยทางการแพทย์นั้นก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทำงาน  อย่างการปรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ และประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้นสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิจัยทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าและพัฒนาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพแบบครบวงจร ถอดความบันทึกทางการแพทย์ และลดเวลาในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 

ภาพประกอบ: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการแพทย์

ขอบคุณภาพ unsplash

4. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ธุรกิจนั้นมักจะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีจำนวนมากและซับซ้อน เพื่อคาดการณ์มูลค่าของธุรกิจหรือองค์กรในอนาคต สามารถใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของข้อมูลภายในตลาด รวมถึงยังช่วยลดกระบวนการวิเคราะห์ผลที่ต้องใช้เวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Neural network ของ Deep learning ซึ่งเป็นแกนหลักของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นถูกสร้างมาเลียนแบบระบบประสาทในสมองของมนุษย์ โดยใช้เซลล์ประสาทเทียมเพื่อประมวลผลข้อมูลร่วมกัน ซึ่งเซลล์ประสาทเทียมแต่ละเซลล์หรือที่เรียกว่า Node จะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผลข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งต่อไปเราจะยกตัวอย่างถึงเทคโนโลยีหลัก ๆ ที่ใช้ Neural network ของ Deep learning

1. AI ช่วยสร้าง

AI ช่วยสร้าง หมายถึง ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ จาก Prompt ข้อความธรรมดา ๆ ได้ โดยจะใช้ประโยชน์จาก Deep learning และชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและคล้ายคลึงกับที่สร้างโดยมนุษย์ แต่ก็ยังต้องพึงระวังถึงข้อกังวลเกี่ยวกับอคติ เนื้อหาที่เป็นอันตราย และทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบ: AI ช่วยสร้าง (Midjourney)

ขอบคุณภาพ unsplash

2. คอมพิวเตอร์วิทัศน์

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์วิชัน คือการใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกจากวิดีโอและรูปภาพ โดยคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะสามารถเข้าใจรูปภาพได้เหมือนกับที่มนุษย์เข้าใจ มักจะเห็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบนี้ได้กับการตรวจติดตามเนื้อหาออนไลน์เพื่อหาภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสม จดจำใบหน้า และสามารถจัดประเภทตามรายละเอียดของรูปภาพได้ และปัจจุบันถูกใช้งานในระบบการคมนาคมมากขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมรถยนต์และรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์วิทัศน์จะเป็นเครื่องมือที่ตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเพื่อประมวลผลตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและสั่งการการขับเคลื่อนของพาหนะนั่นเอง

3. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คือการใช้อัลกอริทึม Deep learming ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ ตีความ ทำความเข้าใจ และรวบรวมความหมายจากข้อมูลที่เป็นข้อความ การประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้นสามารถประมวลผลข้อความที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประโยชน์ในการสรุปเอกสาร ทำให้สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถทำการวิเคราะห์ความรู้สึกได้

4. การจดจำเสียงพูด

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จดจำคำพูด เป็นการใช้โมเดล Deep learning เพื่อตีความคำพูดของมนุษย์ ระบุคำ และตรวจจับความหมาย โดยทำงานร่วมกับ Neural network ที่สามารถถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความและบ่งบอกถึงความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเสียงได้

ตัวอย่างของเทคโนโลยี AI ที่ทำให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าในโลกยุคใหม่นี้การก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นทำให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล้วนอยู่รอบตัวเราทั้งสิ้น ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์โดยตรง หากอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างสามารถอ่านต่อได้ที่บทความ10 ตัวอย่างของเทคโนโลยี AI ที่ทำให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น 

สรุป

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ปัญญาประดิษฐ์จึงสามารถเข้าถึงได้ในบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านอุตสาหกรรม ความบันเทิง การศึกษา รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คน

บทความที่เกี่ยวข้อง