Empathy Skill คืออะไร? มาเรียนรู้การสร้างบรรยากาศทำงานและห้องเรียนด้วยกัน !!!

Empathy คืออะไร? สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน เราจะมาทำความรู้จักกัน เพราะ Empathy เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน

Category :

Empathy skill

Empathy Skill คืออะไร? ทักษะที่ทำให้เข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากขึ้น

ผู้ปกครองรู้หรือไม่? Empathy แปลว่า การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คือการเข้าใจคนอื่นด้วยมุมมองที่พวกเขาเป็น หนึ่งส่วนเล็ก ๆ ที่สำคัญจะช่วยทำให้น้อง ๆ เกิดความเข้าใจผู้อื่นด้วยมุมมองที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคม และยังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อใจระหว่างกันของเด็ก ๆ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถมีความสุขในการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้มากขึ้น

Empathy คือ 

Empathy คืออะไร?

หากยึดตามความหมายในพจนานุกรม คำว่า Empathy แปลว่า “ความสามารถในการเข้าใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร โดยการนึกภาพผ่านการเป็นพวกเขานั้นเป็นอย่างไร” หรือหากอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น Empathy คือ ทักษะหรือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึก อารมณ์ต่าง ๆ โดยการพยายามทำความเข้าใจถึงเหตุผล และความรู้สึกจากมุมมองของคนคนนั้นจริง ๆ แบบไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสถานการณ์ และยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้น้อง ๆ สามารถทำความเข้าใจผู้อื่นในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

Empathy เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้แต่ละคนเข้าใจกันในมุมมองที่หลากหลาย

สำนวนไทยที่ว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” คือ ให้นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อเราจะทำอะไรกับเขาซึ่งก็คือการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยการสร้างความเข้าใจผู้อื่นในรูปแบบที่สมมติถ้าเราเป็นเขา เราจะรู้สึกอย่างไรไม่ใช่การรู้สึกเพียงแค่ผิวเผิน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคุณลักษณะของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือ Empathy นั่นเอง

Empathy เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้น้อง ๆ ได้เข้าใจคนอื่นภายในสังคมด้วยมุมมองที่หลากหลาย โดยการที่น้อง ๆ มีคุณลักษณะของ Empathy นั้นจะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยทางจิตวิทยาเมื่อน้อง ๆ ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้การร่วมงานกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างมีความสุขและส่งผลให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและงานก็จะออกมามีคุณภาพนั่นเอง

Empathy VS Sympathy

คำว่า Empathy กับ Sympathy ในภาษาไทยอาจมีความหมายที่คล้ายกัน แต่ความแตกต่างของมันก็คือ

Empathy คือ ความสามารถในการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความรู้สึก หรือสถานการณ์ที่คนอื่นเผชิญ ทำให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ โดยการแสดงออกถึง Empathy นั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การตั้งใจรับฟังอย่างลึกซึ้ง พยายามเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้น ไม่ตัดสินถูก-ผิด เป็นต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแสดงออกถึง Empathy คือ ไม่ควรนำความรู้สึกหรือมุมมองส่วนตัวของตนเองไปตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้น คอยเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้

Sympathy คือ ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร เมื่อเห็นคนอื่นต้องเผชิญกับสถานการณ์แย่ ๆ เช่น เมื่อเห็นว่าเพื่อนสอบตก ทำให้รู้สึกกังวลหรือเศร้าใจ คิดว่าไม่น่าทำพลาดเลย กล่าวคือน้อง ๆ อาจไม่รู้สาเหตุหรือมีความเข้าใจในมุมมองของพวกเขาต่อเหตุการณ์นั้นเลย แต่เพียงแค่รู้สึกเห็นใจที่เห็นเขาเป็นแบบนี้นั่นเอง

ความสำคัญของ Empathy ในห้องเรียน และ ที่ทำงาน

ในปัจจุบันนั้น เรื่อง Empathy ถือว่ามีความสำคัญมากไม่แพ้เรื่องวิชาการเลยทีเดียว เนื่องจากน้อง ๆ อยู่ในช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา น้อง ๆ ในวัยนี้จะมีการเรียนรู้และทำกิจกรรมหลากหลายอย่างไปพร้อมกัน ทำให้การตอบสนองหรือการให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างน้อยลง เพราะเทความสนใจไปอยู่กับกิจกรรมตรงหน้าเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอบ การบ้าน และด้วยยุคสมัยที่โลกโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นผลกระทบมาจนถึงในปัจจุบัน ทำให้เกิดสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของน้อง ๆ ไปจากคนรอบข้าง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การมี Empathy หรือความรู้สึกเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นลดน้อยลงตามไปด้วย

หากผู้ปกครองให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ โดยมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้มีกิจกรรมที่เรียนรู้ถึงการมี Empathy มากขึ้นตั้งแต่เด็ก จะเป็นการช่วยพัฒนาพื้นฐานของทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงการทำงานในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้น้อง ๆ ได้มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีการเข้าใจถึงปัญหาในเชิงลึก ที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้อง ๆ มีพื้นฐานความคิดที่มั่นคงและสามารถพัฒนาเป็นทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญในอนาคต

การพัฒนาทักษะ Empathy Skill ในห้องเรียน หรือ องค์กร

เราสามารถฝึกน้อง ๆ ให้รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขารู้จักกับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการชวนให้เขาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยมุมมองของตัวเอง จากนั้นจึงเริ่มฝึกด้วยการถามคำถามชวนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านมุมมองของผู้ประสบปัญหา เป็นการตั้งคำถามชวนให้น้อง ๆ ได้ฝึกวางความคิดและความเป็นตัวเองลงมากที่สุด พยายามสร้างจินตนาการเหตุการณ์สมมุติว่าเขารับรู้อะไรและรู้สึกอย่างไรผ่านสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.สิ่งที่คิด (Thinking) คือ การฝึกพัฒนาทักษะ Empathy Skill โดยการให้น้อง ๆ ได้ตั้งคำถามกับตนเองว่า ผู้ประสบปัญหานั้นคิดอะไรอยู่? เขาคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เขาเผชิญอยู่นั้น? เป็นต้น เพื่อน้อง ๆ จะได้ทำความเข้าใจผู้ประสบปัญหาหรือบุคคลอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

2. สิ่งที่รู้สึก (Feeling) โดยฝึกให้ลองทำความเข้าใจว่า เขาจะรู้สึกอย่างไร? และอะไรถึงทำให้เขารู้สึกแบบนั้น? ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3. ประสบการณ์ (Experience) การฝึกพัฒนาทักษะ Empathy Skill จากการพยายามทำความเข้าใจในพื้นฐานของผู้อื่น โดยสามารถตั้งคำถามได้ว่า เขาพบเจออะไรมาบ้าง? ประสบการณ์ในอดีตส่งผลอย่างไรต่อเขา? เป็นต้น

4.ความเจ็บปวด (Pain) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่น้อง ๆ ควรใส่ใจเมื่อต้องการแสดงการมี Empathy ให้กับผู้อื่น น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขามีความทุกข์กับเรื่องอะไร? อะไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาเจ็บปวด? ความลำบากในด้านไหนที่เขากำลังเผชิญอยู่? 

การที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิด Empathy ได้นั้น เราก็จำเป็นที่จะต้องฝึกทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening), ฝึกทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) และควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภายใน (Intrapersonal Skills) คู่กันไปด้วยเช่นกัน เพราะทักษะเหล่านี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

สรุป Empathy Skill

Empathy คือสิ่งที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างมาก เพราะแน่นอนว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นทุกประเภทจำเป็นที่จะต้องอาศัยการพูดคุยกันระหว่างบุคคลในทีม เพื่อช่วยเหลือกันและกันตามหน้าที่ที่ได้รับ และหากคนในทีมมีความเข้าใจกันตั้งแต่แรก ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะลดน้อยลงนั่นเอง

แหล่งข้อมูลและอ้างอิงเพิ่มเติม

https://www.urbinner.com/post/what-is-Empathy-how-does-it-important-in-the-workplace
https://www.urbinner.com/post/practice-Empathy-by-Empathy-mapping

Empathy Skill กับ Code genius

Empathy Skill นอกจากเป็นทักษะในการเข้าใจผู้อื่นเพื่อการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังหมายรวมถึงทักษะการเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อนำมาพัฒนาการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างตรงจุดอีกด้วย ชั้นเรียน Coding เชิงกิจกรรมแม้จะเป็นขนาด Class ที่เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 4 คนต่อ Class) แต่ก็เป็นชั้นเรียนที่ฝึกฝน Empathy Skill อย่างเข้มข้นในทุกมิติ จึงมั่นใจได้ว่าน้อง ๆ ที่อยู่ในบ้าน Code Genius ของเรา จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น รวมไปถึงเข้าอกเข้าใจในปัญหาที่น้อง ๆ กำลังเผชิญ สามารถตัดสินใจสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

บทความที่เกี่ยวข้อง