Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานสำคัญสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิลทัลสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้หลากหลายสายงาน

Category :

Computer science

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานสำคัญของทุกอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความจำเป็นที่ทุกคนต้องมีความรู้ด้านโลกสมัยใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงใช้ความรู้เพื่อเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการทักษะอื่น ๆ ด้วย เช่น การเรียน coding การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นวิธีคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ทำให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ลำดับวิธีคิด โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคำนวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม

ปัจจุบันภาษาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จุดประสงค์ที่สำคัญ คือ การสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เป็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำเอาการเรียน coding การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไปใช้พัฒนานวัตกรรม แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์งานอื่น ๆ

Computer science คือ? วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง?

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ computer science คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศข้อมูล ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์มีความเกี่ยวโยงกับทฤษฎีการคำนวณ อัลกอริทึม เป็นต้น

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้างนั้น เป็นการเรียนที่บูรณาการความรู้ของ 4 สาขาวิชา ที่เรามักจะเรียกว่า “STEM” แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering), และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งเป็นสาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเรียน STEM ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นำมาใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ความรู้ในการสร้างโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ สอน ทักษะอะไรบ้าง?

การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) จะมีการเรียนการสอนในทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ มีดังนี้

1) ทักษะการเขียนโปรแกรม Programming

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะหลักที่จำเป็น นี้รวมถึงการทำความเข้าใจและใช้งานภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น “Python” “HTML” “CSS” “Java” “JavaScript” เป็นต้น ซึ่งถ้าอยากเริ่มต้นเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก ๆ สามารถเริ่มที่ Unplugged coding หรือ Scratch ได้ก่อน

ทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้สามารถสร้างและแก้ปัญหาด้วยวิธีการโปรแกรมมิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ Computational thinking

ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีระเบียบและเป็นลำดับขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการแยกปัญหา การออกแบบ อัลกอริทึม การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และการสรุป การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

นอกจากนี้ แนวคิดเชิงคำนวณ ช่วยในการเรียนรู้และการปรับตัวเมื่อเจอปัญหาหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ต้องแก้ไขในวิทยาการคอมพิวเตอร์และในชีวิตประจำวันในทุกด้านอีกด้วย

3) ทักษะการแก้ปัญหา Problem solving

การที่จะเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ดี ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสร้างแผนการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ ทักษะนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอนใน Computer science

ทั้งนี้ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นทักษะสำคัญที่ควรพัฒนาไม่ว่าอยู่ในสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะนี้ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประประจำวันได้ด้วย

4) ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมในวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเปิดรับความเสี่ยงและการเรียนรู้จากความผิดพลาด นอกจากนี้ ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีและตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขานี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์มีความสําคัญต่อเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

วิทยาการคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมากต่อเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก เทคโนโลยีเครือข่าย ความปลอดภัยข้อมูล การประมวลผลข้อมูลใหญ่ (Big Data) และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำให้ Computer science เป็นพื้นฐานสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสใหม่ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

เรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทํางานอะไร? Computer Science ทำงานอะไรได้บ้าง

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่มีความสำคัญในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมและธุรกิจในระดับโลก ทำให้มีโอกาสต่อยอดทางอาชีพที่หลากหลาย จบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทํางานอะไรได้บ้างนั้น อาชีพที่เป็นที่นิยมมีดังนี้

1) Software developer นักพัฒนาซอฟแวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ทำงานที่มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น วางแผนและการออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโค้ด (Coding) การทดสอบและการปรับปรุง การจัดการรหัสและเวอร์ชัน การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการปรับใช้และการพัฒนา เป็นต้น

ทั้งนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและรักษาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในแขนงต่าง ๆ ของธุรกิจและองค์กร ทำให้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เรียบง่ายและสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

2) Data analyst นักวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyst) ทำงานกับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน บทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น 

นักวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการช่วยองค์กรในการตัดสินใจธุรกิจและการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงช่วยให้องค์กรใช้ข้อมูลในการตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในตลาดและธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

3) Data scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ทำงานโดยใช้ความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้และข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ การรวบรวมข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และอื่นที่สำคัญอีกมาก ทั้งยังสามารถช่วยองค์กรในการตัดสินใจธุรกิจและการวางแผนการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจและการนำเสนอข้อมูลตอบสนองตลาดและธุรกิจได้ทันถ่วงที

4) Artificial Intelligence / Machine learning engineer วิศวกรปัญญาประดิษฐ์

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence / Machine Learning Engineer) ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงเลียนแบบ (Machine Learning) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคสนามทางปัญญาประดิษฐ์ 

บทบาทและหน้าที่ในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง การเก็บข้อมูลและการทำความสะอาดข้อมูล เลือกและการทำความเข้าใจข้อมูล การฝึกและประเมินแบบจำลอง การปรับปรุงและการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างและการทดสอบโครงการปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงเลียนแบบให้กับงานและโครงการที่ต้องการการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลทางปัญญาประดิษฐ์ 

โดยรวมแล้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ หางานยากไหม?

การหางานในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความยากง่ายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการทำงาน ประสบการณ์ และตลาดงานในพื้นที่ที่สนใจหรือต้องการทำงานในนั้น 

บางสาขาที่เป็นที่ต้องการในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) วิทยาการข้อมูล (Data Science) ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Cybersecurity)  ความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมมิ่ง (Programming Language Expertise) การศึกษาต่อ (Higher Education) การสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีม (Communication and Teamwork) เป็นต้น

สรุปจุดสำคัญคือความเชี่ยวชาญในสาขาและการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับตลาดงานที่สนใจ ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการหางานสายอาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยความรู้และทักษะที่ทันสมัยและเข้าใจความต้องการของตลาดงาน

เรียน Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

ผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาการเรียน Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับเด็ก เราขอแนะนำ Code Genius สถาบัน Coding academy ที่มีหลักสูตรการเรียน coding เด็ก สอนทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับอนุบาล และมีหลักสูตรมากมายให้เด็กๆ เลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน รองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เน้นการเรียนการสอนเชิงกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก มีการสอนภาษาเขียนโค้ดสำหรับเด็กที่เข้าใจง่าย ฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาตามหลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ และยังคงความสนุกให้น้อง ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนอีกด้วยดังนั้น หากเลือกสถาบันการเรียนการสอนการเรียน coding เด็ก เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะที่เกี่ยวข้องด้านๆ อื่น ในกับเด็กทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มต้น ไปสู่การเรียนระดับขั้นสูง Code Genius หนึ่งสถาบันทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้อง