Digital literacy ทักษะการรู้ดิจิทัล กุญแจสู่การเติบโตที่ดีของเด็กยุคใหม่

Digital literacy

ทำความรู้จัก Digital literacy คืออะไร? กุญแจสำคัญในการเติบโตในโลกยุคดิจิทัล หัวใจสำคัญของ Digital literacy มีกี่ข้อและประกอบด้วยอะไรบ้าง? Code Genuis จะมาไขข้อสงสัย