Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่   Critical Thinking คืออะไร Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมาย ถึง ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติในการคิดและการตัดสินใจนั้น หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความเข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คำตอบ หรือสิ่งที่เราตัดสินใจ มีโอกาสที่จะถูกต้องมากขึ้นหรือดียิ่งขึ้นนั่นเอง Critical Thinking skill ในสังคมไทยนั้นอาจจะพยายามทำความเข้าใจแล้ว แต่กลับไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถนิยามทักษะนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจาก Critical Thinking เป็นทักษะแห่งการคิด ซึ่งไม่สามารถวัดกันได้ที่การกระทำหรือสิ่งที่แสดงออกมาโดยตรง โดยการที่จะบอกว่าคุณมีหรือไม่มี Critical Thinking skills คือตอนที่คุณพยายามที่จะ “คิดหาหลักฐานหรือเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจ” ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่า มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ทำไม Critical Thinking Skill จึงควรเป็นทักษะของคนยุคใหม่ Critical Thinking คือ ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่นี้ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีข้อมูลต่างๆที่ต้องอาศัยทักษะ […]