Mindset คือ อะไร ทัศนคติทางจิตใจอันทรงพลังที่ทุกคนต้องรู้

Mindset

Mindset ทัศนคติทางจิตใจที่เกิดขึ้นภายในสมอง ตัวชี้นำภายในความคิดที่ส่งผลต่อการแสดงออกทั้งความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณ mindsetจะดีขึ้นได้ ต้องเริ่มที่ตัวคุณ

Project based learning คืออะไร การเรียนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

project-based learning

Project based learning คือการเรียนรู้ผ่านการทำผลงาน การใช้ประสบการณ์จากการทำงานเป็นฐานในการเรียนรู้ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer science

Computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานสำคัญสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิลทัลสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้หลากหลายสายงาน

Empathy Skill คืออะไร? มาเรียนรู้การสร้างบรรยากาศทำงานและห้องเรียนด้วยกัน !!!

Empathy skill

Empathy คืออะไร? สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน เราจะมาทำความรู้จักกัน เพราะ Empathy เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน

Big Data คืออะไร  ทำไมต้อง Big Data?

Big data

Big Data มีความสำคัญอย่างไร การเข้าถึงข้อมูล จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนรู้ และ การพัฒนาองค์กรได้อย่างไร บทความนี้จะมาเล่าให้ฟัง

นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิด

นวัตกรรม นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคตจากโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย