5 วิธีสร้าง mindset ที่ดีให้กับเด็ก พร้อมเติบโตในโลกอนาคต

การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับเด็ก คำว่า ‘Mindset’ นั้น ที่จริงแล้วก็เป็นคำที่ถูกใช้มาอย่างยาวนาน แต่เริ่มมาเป็นที่นิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เพราะมนุษย์นั้นค่อย ๆ ที่จะเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้ผู้คนได้หันมาสนใจและเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการปลูกฝังให้มีการใช้ Mindset อย่างเหมาะสม   Mindset คืออะไร มีกี่ประเภท? ความคิดมายเซ็ท (Mindset) คือ ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น ๆ แต่ละคนต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดเหล่านั้น มาจากการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เราได้อาศัยอยู่ อีกทั้งความคิดต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลนั้นยังมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีถูกปะปนกันไปอีกด้วย ซึ่งการที่เรานั้นมีความคิดหรือ Mindset ที่ดีจะช่วยให้จิตใจรู้สึกสบายและสงบผ่อนคลาย ส่งผลให้ลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากความขุ่นเคืองและคับข้องใจที่มักเกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งเราสามารถแยก Mindset ออกเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท นั่นก็คือ Growth mindset และ Fixed mindset Growth mindset vs Fixed mindset Growth […]

Gamification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับการเรียนให้สนุกและได้ความรู้

gamification featured image

Gammification เกมเพื่อการศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนด้วยเกมการศึกษาออนไลน์ ประโยชน์ของ Gamification คือ การสร้าง “พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desired Behaviour) ให้เกิดขึ้น โดยการใช้ Gamification ในการศึกษานั้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ อยากมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์เป็น เกมการสอนออนไลน์ และเกมเพื่อการศึกษา   Gamification คือ? Gamification คือ วิธีการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนาน ท้าทาย โดยการใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเกม ได้แก่ การตั้งเป้าหมายให้เกิดความสนุกและเกิดความท้าทาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วจึงเกิดการให้รางวัล ทำให้เกิดการแข่งขันในผู้เล่น(ผู้เรียน) และมีผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อใช้ในการจัดลำดับ มาปรับใช้กับการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นการสอนเชิงรุก  นอกจากนี้การเรียนการสอนในรูปแบบ Gamification ที่นำเกมเพื่อการศึกษามาปรับใช้นั้น สามารถนำมาสอนในรูปแบบ Hybrid Learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากผู้สอนและผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมผ่านเกมการสอนออนไลน์ และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่กัน   5 […]

Critical Thinking Skill ทักษะสำหรับคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

critical-thinking-skill-featured-image

Critical Thinking Skill ทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของคนยุคใหม่   Critical Thinking คืออะไร Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ หมาย ถึง ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติในการคิดและการตัดสินใจนั้น หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นความเข้าใจในเหตุและผลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความคิดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คำตอบ หรือสิ่งที่เราตัดสินใจ มีโอกาสที่จะถูกต้องมากขึ้นหรือดียิ่งขึ้นนั่นเอง Critical Thinking skill ในสังคมไทยนั้นอาจจะพยายามทำความเข้าใจแล้ว แต่กลับไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถนิยามทักษะนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจาก Critical Thinking เป็นทักษะแห่งการคิด ซึ่งไม่สามารถวัดกันได้ที่การกระทำหรือสิ่งที่แสดงออกมาโดยตรง โดยการที่จะบอกว่าคุณมีหรือไม่มี Critical Thinking skills คือตอนที่คุณพยายามที่จะ “คิดหาหลักฐานหรือเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจ” ว่าข้อมูลที่ได้รับมาเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่า มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ทำไม Critical Thinking Skill จึงควรเป็นทักษะของคนยุคใหม่ Critical Thinking คือ ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่นี้ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีข้อมูลต่างๆที่ต้องอาศัยทักษะ […]

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดรูปแบบใหม่

computational-thinking featured-image

แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร มีข้อดียังไง เรามาทำความรู้จักกัน   วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) วิชาวิทยาการคำนวณ (computing science) เป็นหนึ่งในวิชา STEM ที่จะสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจสื่อสมัยใหม่ โดยมีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะพัฒนาให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อแก้ปัญหาเป็นกระบวนการในหลากหลายลักษณะ ซึ่งในปัจจุบันนี้การสอนแบบแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก และได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศไทยแล้ว เพื่อให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ โดยอยู่ในพื้นฐานหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) คืออะไร แนวคิดเชิงคำนวณ คืออะไร? วิทยาการคำนวณ (computing science) หรือการสอนที่ใช้รูปแบบแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คือ การสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โค้ดดิ้ง และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละตอน(อัลกอริทึ่ม) รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังรวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดหรือทักษะแนวคิดเชิงคำนวณกับสาขาวิชาต่าง ๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational […]

Active Learning การเรียนรู้รูปแบบใหม่ หลักสูตรนอกชั้นเรียน 2022

what-is-active-learning-featured-image

Active Learning  คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการเรียนยุคใหม่   Active Learning ทำไมถึงสำคัญ? การสอนแบบ active learning มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถดึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนออกมาได้มากที่สุด เป็นการเรียนรู้ที่เป็นมีระบบขั้นตอนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา โดยมีเทคนิคการสอนแบบ active learning ให้ผู้สอนได้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการสอนภายในชั้นเรียนหรือหลักสูตรนอกชั้นเรียน อีกทั้ง active learning ยังเหมาะกับการศึกษาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษารายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก หรือการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้แบบ active learning คือ รูป แบบ การ เรียน รู้ยุคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้สูงสุดและเป็นเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนที่สอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ active learning จะสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้รู้จักการอ่าน พูด ฟัง และคิดอย่างลึกซึ้งโดยผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อสารสนเทศและหลักการคิดรวบยอดด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลินนิ่งเป็นกิจกรรมการสอนที่ตวรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการศึกษาการ เรียน รู้ แบบ ร่วมมือเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ จากประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเอง ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning active learning คืออะไร? […]

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM Education เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา

5-ideas-stem-project-at-home

5 ไอเดีย กิจกรรม STEM เสริมสร้างความคิดแบบสะเต็มศึกษา ที่ทำได้ที่บ้านง่ายๆ   STEM Education (สะเต็มศึกษา) คืออะไร? STEM คืออะไร? STEM Education (กิจกรรมสะเต็มศึกษา) หรือที่เรียกสั้นๆว่า STEM คือการสอนแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ โดย STEM ย่อมาจาก วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนำวิธีการสอนของแต่ละวิชามาประยุกต์และบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงในการศึกษากิจกรรม STEM มาใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาการสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้กิจกรรม STEM ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในโลกยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะด้าน coding ที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในปัญหาเล็ก ๆ จนถึงสามารถนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้อีกด้วย […]

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Play-based learning คืออะไร?

Play-Based Learning การเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนผ่านการเล่น (Play-Based Learning) คืออะไร? คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนกับการเล่น สองสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกัน แต่กลับมาอยู่รวมกันได้ในการเรียนผ่านการเล่น หรือ Play-Based Learning จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กๆ ได้ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ทำให้เรื่องที่ดูเข้าใจยากสำหรับเด็กกลายมาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะความสนุก การได้ขยับร่างกาย การได้คิดและลงมือทำผ่านการเล่น จะทำให้เด็ก ๆ เปิดใจในการเรียนรู้ได้ง่าย รู้ตัวอีกทีก็ได้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ไปแล้ว โดยไม่ได้คิดว่าเป็นการเรียนด้วยซ้ำไป กล่าวคือ การเล่นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถนําไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ เกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวและสามารถเป็นเครื่องมือที่ปรับสู่ภาวะสมดุลย์ทางอารมณ์ วันนี้ Code Genius Academy สถาบันสอน Coding ที่มีจุดเด่นคือการเรียน Coding ผ่านกิจกรรม ได้ทั้งความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และความสนุกสนานจากการเล่น จะพามารู้จักกับ Play-Based Learning รวมไปถึงทักษะ พัฒนาการ และหลักคิดที่จะได้จากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ 5 พัฒนาการ ที่เด็กได้จาก Play-based learning […]